กองทุน ไอที ซอฟท์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส


โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กด้อยโอกาส
 


     โครงการนำร่องโครงการแรก จัดทำขึ้นที่ โรงเรียนบ้านดงหลวงโดยผู้ริเริ่มโครงการนี้ คือ นายชาญ นีอำมาตย์ (ประธานดำเนินการ) และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงหลวง ร่วมกับ กองทุน ไอที ซอฟท์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

จุดประสงค์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยในชนบทที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบเท่ากับเด็กๆ ที่อยู่ในเมืองได้เป็นอย่างดี   รวมถึง ชาวบ้านในชุมชน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ย่อมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้


การดำเนินการ
- จัดทำเป็นโครงการผ้าป่าสามัคคี
  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
  - จัดซื้อ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด อุปกรณ์การกีฬา
วิธีการดำเนินการ
  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไปมอบให้โรงเรียน พร้อมอุปกรณ์
- จัดผ้าป่าสามัคคี นำเงินไปถวายโรงเรียน
- แจกทุนการศึกษา สำหรับเด็กเล็ก ๆ
- มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียน
 
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  - จัดผ้าป่าสามัคคี โดยการประสานงานกับทางโรงเรียน
  - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การกีฬา ระดมเงินและขอรับบริจาคจากเพื่อน ๆ และผู้มีจิตศรัทธา
  - ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดพิมพ์ซองผ้าป่า ค่าน้ำมันรถ