บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ

จากเดิมให้บริการ เวลา 9.00-18.00 น.

เปลี่ยนเป็นให้บริการ

 

เวลา 08.30 - 17.30 น.

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป

 

*** หยุด ทุกวันเสาร์ ต้นเดือนและเสาร์ที่สอง

ของทุกเดือน (หยุด 2 เสาร์แรก) 

  ITSOFT ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปัจจุบันได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย หรือ มอก.29110

วันที่ได้ใบรับรอง : วันที่ 7 มีนาคม 2567


Link >> พิธีปิดโครงการและมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110


 

  งานสัมมนา "ระบบ MRP II และ ERP เพื่อความสำเร็จ"
 » MRP II และ ERP เป็นแนวความคิด ในการบริหาร โดยใช้ระบบ สารสนเทศ ในรูปแบบของโปรแกรม สำเร็จรูป เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัท

วันที่จัด : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

  งานสัมมนา "ระบบ MRP II และ ERP เพื่อความสำเร็จ"
 » MRP II และ ERP เป็นแนวความคิด ในการบริหาร โดยใช้ระบบ สารสนเทศ ในรูปแบบของโปรแกรม สำเร็จรูป เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัท

วันที่จัด : วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

   งานสัมมนา "ระบบ MRP II และ ERP เพื่อความสำเร็จ"
          •  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 บริษัทไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมจัดงานสัมมนากับสถาบัน Happy Learning ในหัวข้อ “ ระบบ MRP และ ERP เพื่อความสำเร็จขององค์กร ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุรพล เสวตสมบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “ การนำ MRP II และ ERP มาใช้ เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมปฏิรูปองค์กร ” และ หัวข้อ “ ทำอย่างไรจึงจะนำระบบ MRP II และ ERP มาใช้เพื่อประสบความสำเร็จสูงสุด ” ทางไอที ซอฟท์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทางไอที ซอฟท์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้จะได้นำความรู้เรื่องระบบ MRP และ ERP มาใช้พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ลดต้นทุนในการผลิตบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเกิดผลกำไรสูงสุด

 

   IT SOFT ได้รับอนุมัติตราสัญลักษณ์ Thailand Software Yes
          •  19 สิงหาคม 2551 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA ได้อนุมัติตราสัญญลักษณ์ Thailand Software YES ให้กับ บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด โดยซอฟท์แวร์ระบบบริหารการผลิต MRP Plus 2010 ได้ผ่านข้อกำหนดและการตรวจสอบรับประกันการใช้งานได้จริงจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) -SIPA , สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย - ATSI และบริษัท / องค์กรชั้นนำที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการ "Buy Thai First" ซึ่งสนับสนุนให้มีการใช้และซื้อซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยคนไทย อันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

  "MRP Plus 2010 + ระบบบาร์โค้ด"
          ให้งานบริหารคลังสินค้าของท่านเป็นเรื่องง่าย โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

ติดต่อฝ่ายขายที่เบอร์ 02-115-2236 , 02-115-2237 หรือ E-mail : sale@itsoft.co.th ค่ะ

 

   "MRP Plus 2010 + ระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล"
           ปัญหาความผิดพลาดของปริมาณ น้ำหนัก จะหมดไป ด้วย MRP Plus 2010 เพิ่มความสามารถพิเศษ ให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถ เชื่อมต่อกับเครื่องวัด ชั่ง ตวง ดิจิตอล เพื่อให้ได้น้ำหนัก ปริมาณ ที่ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน ลดความสูญเสียในการผลิต

ติดต่อฝ่ายขายที่เบอร์ 02-115-2236 , 02-115-2237 หรือ E-mail : sale@itsoft.co.th ค่ะ

 

  "งานสัมมนา"
          
ระบบ MRP II และ ERP เพื่อความสำเร็จ  » MRP II และ ERP เป็นแนวความคิด ในการบริหาร โดยใช้ระบบ สารสนเทศ ในรูปแบบของโปรแกรม สำเร็จรูป เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัท

วันที่จัด : วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รอบที่ 2)

 

   "มอบทุนการศึกษา โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2" - 6 มกราคม 2552
          •  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 -- กองทุนไอที ซอฟท์ ได้ติดตั้งจานดาวเทียมสำหรับการศึกษาทางไกล จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 

  "ผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัว เร็วๆ นี้"
          
ITSOFT Stock Online  » อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้ท่านทราบสถานะคลังสินค้า และสินค้าที่ต้องการทราบได้แบบทันที ฝ่ายขายดูข้อมูลได้แบบ Real Time ฝ่่ายจัดซื้อวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้พอดีกับความต้องการ ฝ่ายบริหารสามารถวางแผนการบริหารงานไ้ด้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยข้อมูลที่แม่นยำ
และเป็นปัจจุบัน

ITSOFT Stock Online ใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวดเร็ว และแม่นยำ

 
  "มอบทุนการศึกษา โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" - 3 มกราคม 2551
            เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 กองทุนไอทีซอฟท์ ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 10,000 บาท พร้อมคุณกรัณฑรัตน์ ปิ่นนิกร ร่วมบริจาคลำโพง จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงเรียนเจริญพัฒนา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กชนบท และเป็นโครงการนำร่องโครงการแรก
 
Event

  "โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กด้อยโอกาส" - 30 ธันวาคม 2550
           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านดงหลวง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กชนบทระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในการหาความรู้ และขอขอบคุณคณะอาจารย์และชาวบ้านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 
  "ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา" - 29 ธันวาคม 2550
           กองทุนไอทีซอฟท์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และโรงอาหารเพื่อเด็กชนบท ณ โรงเรียนเจริญพัฒนา ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2550 ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง